Skip links

«VR Expo World» վիրտուալ ցուցահանդեսի ծառայության պայմաններ

«VR Expo World» վիրտուալ ցուցահանդեսի ծառայության պայմաններ

Վերջին վերանայման ամսաթիվը՝ 17 հուլիսի, 2021թ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1. «VR EXPO WORLD» վիրտուալ ցուցահանդեսի (այսուհետ՝ Վիրտուալ ցուցահանդես / «VR EXPO WORLD» վիրտուալ ցուցահանդես) ծառայության սույն պայմանները (այսուհետ նաև՝ Պայմաններ) սահմանում և պարունակում են ծառայությունների մատուցման կանոններ. «VIAR Expo World» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից (OGRN 1070277000254, INN 0277081017) (այսուհետ՝ Կապալառու), որը գործում է «VR EXPO WORLD» առևտրային անվանմամբ ֆիզիկական և (կամ) իրավաբանական անձանց (այսուհետ՝ Հաճախորդ) հաճախորդի նյութերի վիրտուալ ցուցադրության հատուկ վիրտուալ ստենդում / վիրտուալ ցուցադրական տարածքում (ներառյալ մշտական) տեղադրելու համար, ինչպես նաև վիրտուալ ցուցահանդեսում (վիրտուալ պատկերասրահում) հաճախորդի նյութերի տեղադրման համար (ներառյալ անսահմանափակ): ) առանց վիրտուալ ստենդ/վիրտուալ ցուցահանդեսային տարածք սահմանելու՝ ժամանակին և սույն Պայմաններին համապատասխան:

2. ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ

2.1Հաճախորդ– ցանկացած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր, ով Կապալառուին է ուղարկել Ծառայությունների մատուցման հայտ: 2.2.Կողմերը – միասին կոչվում են Կապալառու և Հաճախորդ: 2.3. Ծառայություններ – ծառայություններ, որոնք մատուցվում են Կապալառուի կողմից՝ ժամանակին և սույն Պայմաններին համապատասխան: 2.4. Վիրտուալ ցուցահանդես (նաև – Վիրտուալ պատկերասրահ) “VR EXPO WORLD” – կայք https://vrexpo: world/ (այսուհետ՝ Կայք) ինտերնետում, ինչպես նաև Կապալառուի կողմից տրամադրված ծրագրային ապահովում, որն իրականացնում է Վիրտուալ ցուցահանդեսի (Վիրտուալ պատկերասրահի) գործառույթը (այսուհետ՝ նաև Կապալառուի ծրագրակազմ): 2.5. Վիրտուալ ստենդ (նաև – Վիրտուալ ցուցահանդեսային տարածք) – հատուկ տեղ Կայքում և/կամ Կապալառուի ծրագրաշարում (ծրագրային հավելված)՝ PC և PC+VR ռեժիմներով՝ Հաճախորդի թվային (էլեկտրոնային) նյութերի դրա վրա տեղադրելու հնարավորությունը (ներառյալ անժամկետ տեղադրումը)՝ համաձայն սույն Պայմանների, ինչպես նաև Կողմերի կողմից Հավելվածում սահմանված պայմանների: 2.6. Թվային (էլեկտրոնային) նյութեր (Հաճախորդի նյութեր) – տեքստ, լուսանկարներ, պատկերներ, վիդեո նյութեր, 3D մոդելներ կամ նմանատիպ այլ նյութեր (ներառյալ գովազդային նյութեր), որոնք պարունակում են մակագրություններ, պատկերներ և այլ տեղեկություններ, որոնք նախատեսված են հանրային ցուցադրման համար։ Վիրտուալ ցուցահանդեսում (Վիրտուալ պատկերասրահում) անսահմանափակ թվով երրորդ անձանց՝ չխախտելով Ռուսաստանի Դաշնության գործող օրենսդրության նորմերը (ներառյալ գովազդի վերաբերյալ գործող օրենսդրության նորմերը): 2.7. Հաճախորդի նյութերի տեղադրում – Կապալառուի գործողությունները` Հաճախորդի նյութերը տեղադրելու որոշակի Վիրտուալ ստենդում / որոշակի Վիրտուալ ցուցահանդեսային տարածքում կամ Վիրտուալ ցուցահանդեսում (Վիրտուալ պատկերասրահ) առանց Վիրտուալ ստենդ / Վիրտուալ սահմանելու: ցուցահանդեսային տարածք, ինչպես նաև անմիջական ներկայություն Վիրտուալ ցուցահանդեսում (Վիրտուալ պատկերասրահ) Վիրտուալ ստենդի / Վիրտուալ ցուցահանդեսային տարածքի սահմանմամբ կամ առանց դրա, Հաճախորդի Նյութեր՝ հաճախորդի նյութերին անսահմանափակ թվով երրորդ անձանց կողմից հանրային ծանոթության հնարավորությամբ: 2.8. Հաշվի / հաշվի տեղեկատվություն – համակարգչային համակարգում պահվող օգտատիրոջ (Հաճախորդի) մասին տվյալների մի շարք, որոնք անհրաժեշտ են նրա իսկորոշման (նույնականացման) և նրա անձնական տվյալներին և կարգավորումներին հասանելիություն ապահովելու համար: 2.9. Դիմում – հայտ, որը նշում է Հաճախորդի կողմից տեղադրվող նյութերի (նկարագրությունը) և Կապալառուի կողմից որոշված ​​(նշված) այլ տվյալներ դիմումի ձևում, որն ուղարկվում է Կապալառուին՝ լրացնելով կայքում նշված ձևը: .

3. «VR EXPO WORLD» ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. «VR EXPO WORLD» վիրտուալ ցուցահանդեսի ծառայությունները՝ համաձայն սույն Պայմանների. 3.1.1. Կապալառուի կողմից ծառայությունների մատուցում (ներառյալ անսահմանափակ) Հաճախորդի Նյութերի հատուկ Վիրտուալ ստենդում/Վիրտուալ ցուցադրական տարածքում/տեղադրման համար՝ կարգով, ժամանակին և համաձայն սույն Պայմաններին. 3.1.2. Կապալառուի կողմից ծառայությունների մատուցում Հաճախորդի նյութերը Վիրտուալ ցուցահանդեսում (Վիրտուալ պատկերասրահում) տեղադրելու համար (ներառյալ անսահմանափակ), առանց Վիրտուալ ստենդի / Վիրտուալ ցուցահանդեսի տարածքի սահմանման, ժամանակին և սույն Պայմաններին համապատասխան:

4. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1. Ցանկացած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, որը Կապալառուին դիմում է ուղարկում Ծառայությունների մատուցման համար, ձեռք է բերում Հաճախորդի բոլոր իրավունքներն ու պարտականությունները սույն Պայմաններով և համաձայնում է սույն Պայմանների բոլոր դրույթներին: 4.2. Սույն Պայմանների որևէ դրույթի հետ անհամաձայնության դեպքում Հաճախորդն իրավունք ունի հրաժարվել Կապալառուի կողմից մատուցվող Ծառայություններից օգտվելուց: 4.3. Սույն Պայմանների ընդունումը նշանակում է, որ Հաճախորդը, իր համար անհրաժեշտ չափով, ծանոթացել է Ծառայությունների մատուցման բոլոր պայմաններին, Կապալառուի կողմից Ծառայությունների մատուցման կարգին, եղանակներին և պայմաններին և ընդհանուր առմամբ համաձայն է բոլորի հետ: Վիրտուալ ծառայությունների ցուցահանդեսների տրամադրման առարկա գործողություններ կատարելու և նպատակներին հասնելու համար անհրաժեշտ ծառայությունների մատուցման պայմանները: 4.4. Հաճախորդը հաստատում է, որ Կապալառուի կողմից Ծառայությունների մատուցումն իրականացվում է հեռակա կարգով՝ օգտագործելով ծրագրային ապահովում, որը լիովին համապատասխանում է Հաճախորդի՝ այս կերպ մատուցվող ծառայություններից օգտվելու կարողությանը: 4.5. Հաճախորդը Կապալառուին դիմում է ուղարկում` նշելով Հաճախորդի տեղադրվող նյութերի (նկարագրությունը) և Կապալառուի կողմից հայտի ձևում որոշված ​​(նշված) այլ տվյալներ` լրացնելով Կայքում նշված ձևը: 4.6. Կապալառուն իրականացնում է Հաճախորդի նյութերի մոդերացիա (նախապես մոդերացիա), որը կարող է ներառել Հաճախորդի նյութերի ստուգում Ռուսաստանի Դաշնության գործող օրենսդրության պահանջներին, ինչպես նաև Հաճախորդի նյութերի համապատասխանությունը տեխնիկական պահանջներին: Վիրտուալ ցուցահանդես (Վիրտուալ պատկերասրահ): 4.7. Դիմումի քննարկման արդյունքների հիման վրա Կապալառուն կա՛մ հաստատում է հայտը, կա՛մ, եթե հայտնաբերում է Հաճախորդի նյութերի և Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության պահանջների և/կամ Վիրտուալ ցուցահանդեսի տեխնիկական պահանջների միջև անհամապատասխանություն (Վիրտուալ): Պատկերասրահ), մերժում է դիմումը (մերժում է Հաճախորդին տեղադրել Հաճախորդի Նյութերը): 4.8. Եթե ​​Կապալառուն հաստատում է Հայտը դրա քննարկման արդյունքների հիման վրա, Կապալառուն հաճախորդի նյութերը տեղադրում է հատուկ վիրտուալ ստենդի / վիրտուալ ցուցահանդեսի տարածքում և/կամ վիրտուալ ցուցահանդեսում (Վիրտուալ պատկերասրահ) առանց վիրտուալ ստենդ / վիրտուալ ցուցահանդես սահմանելու: Տիեզերք – կախված նրանից, թե ինչ է նշված Հաճախորդի կողմից Կապալառուի ծառայությունների կիրառման տեսակի մեջ:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

5.1. Կապալառուի իրավունքներն ու պարտականությունները: 5.1.1. Կատարողը պարտավոր է. 5.1.1.1. Ծառայություններ մատուցել արդյունավետ, ժամանակին, կարգով և համաձայն սույն Պայմանների. 5.1.1.2. համաձայն սույն Պայմանների, Հավելվածի հաստատման դեպքում, տեղադրեք (այդ թվում՝ անժամկետ) որոշակի Վիրտուալ ստենդում/Վիրտուալ ցուցահանդեսային տարածքում Հաճախորդի նյութերը և/կամ տեղադրեք Հաճախորդի նյութերը Վիրտուալ ցուցահանդեսում (Վիրտուալ պատկերասրահ)՝ առանց սահմանելու Վիրտուալ ստենդ / Վիրտուալ ցուցահանդեսային տարածք – կախված Հաճախորդի կողմից Հավելվածում նշված Կապալառուի ծառայությունների տեսակից. 5.1.1.3. հնարավորինս շուտ տեղեկացնել Հաճախորդին Հաճախորդի կողմից տեղադրված նյութերի տեղադրման և/կամ արգելափակման խոչընդոտի մասին. 5.1.1.4. պահպանել Հաճախորդից ստացված տեղեկատվության գաղտնիությունը, որի վերաբերյալ Հաճախորդը սահմանել է առևտրային գաղտնիքի ռեժիմ՝ պայմանով, որ Հաճախորդը ժամանակին ծանուցի Կապալառուն այդ տեղեկատվության գաղտնիության մասին. 5.1.2. Կատարողն իրավունք ունի. 5.1.2.1. հրաժարվել Հաճախորդին Ծառայությունների մատուցումից կամ դադարեցնել Ծառայությունների մատուցումը հետևյալ դեպքերում. – Կապալառուի կողմից հայտը չհաստատելու դեպքում, այդ թվում՝ պատվիրատուի կողմից բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները չտրամադրելու պատճառով. – Հաճախորդի նյութերի Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության պահանջներին չհամապատասխանելու (խախտելու) դեպքում, ներառյալ նման խախտումների հայտնաբերման դեպքում Հաճախորդի նյութերը Վիրտուալ ցուցահանդեսում (Վիրտուալ պատկերասրահ) տեղադրելուց հետո. – այլ դեպքերում: Մասնավորապես, (ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով) քաղաքական, կրոնական, պոռնոգրաֆիկ բնույթի նյութեր, ինչպես նաև ցանկացած այլ նյութ, որը խախտում կամ սպառնում է խախտել երրորդ անձանց իրավունքները, չեն ընդունվում տեղադրման համար: 5.1.2.2. իր հայեցողությամբ, ցանկացած պահի միակողմանիորեն փոփոխություններ կատարի սույն Պայմաններում՝ նախապես տեղեկացնելով Հաճախորդին` տեղադրելով համապատասխան տեղեկատվությունն ու փաստաթղթերը (ներառյալ այս Պայմանները) նոր խմբագրությամբ Կայքում https://vrexpo.world/: Եթե ​​Հաճախորդը համաձայն չէ փոփոխությունների հետ, Հաճախորդն իրավունք ունի միակողմանիորեն հրաժարվել Կապալառուի կողմից մատուցվող Ծառայություններից օգտվելուց, և Հաճախորդի կողմից որպես Կապալառուի ծառայությունների դիմաց մուտքագրված միջոցները հետ չեն վերադարձվում: 5.1.2.3. Կապալառուն իրավունք ունի անցկացնելու ակցիաներ, մրցույթներ և այլ միջոցառումներ, որոնք չեն հանդիսանում վիճակախաղեր (այսուհետ՝ Ակցիա), որոնց արդյունքների հիման վրա որոշել հաղթողներին, տեղադրել այդպիսի Ակցիաների հաղթողների նյութերը՝ համաձայն կետերի: Սույն Պայմանների 3.1.1 – 3.1.2. 5.1.2.4. Կապալառուն իրավունք ունի չսկսել Ծառայությունների մատուցումը կամ կասեցնել Ծառայությունների մատուցումը մինչև Կապալառուի ծառայությունների դիմաց վճարումը: 5.2. Հաճախորդի իրավունքներն ու պարտականությունները: 5.2.1. Հաճախորդը պարտավոր է. 5.2.1.1. Հաճախորդի Նյութերի տեղադրման համար հայտ լրացնելիս նշեք հավաստի տեղեկատվություն, ներառյալ ուղղակիորեն Հաճախորդի, տեղադրված Հաճախորդի Նյութերի, ինչպես նաև (եթե կիրառելի է) Հաճախորդի ծառայությունները և/կամ ապրանքները. 5.2.1.2. չփոխանցել ձեր հաշվի տվյալները երրորդ կողմերին և չօգտագործել ուրիշի հաշվի տվյալները. 5.2.1.3. Կապալառուին տրամադրել Վիրտուալ ցուցահանդեսում (Վիրտուալ պատկերասրահ) տեղադրելու համար միայն հաճախորդի այնպիսի նյութեր, որոնք լիովին համապատասխանում են Ռուսաստանի Դաշնության գործող օրենսդրության պահանջներին և նորմերին. 5.2.1.4. ապահովել Հաճախորդի տեղադրած նյութերում հրապարակված տեղեկատվության ճշգրտությունը (եթե կիրառելի է). 5.2.1.5. կրում է ամբողջական պատասխանատվություն Վիրտուալ ցուցահանդեսում (Վիրտուալ պատկերասրահ) հաճախորդի նյութերի տեղադրման համար, որոնք խախտում են Ռուսաստանի Դաշնության գործող օրենսդրության պահանջները. 5.2.1.6. ինքնուրույն և ձեր սեփական միջոցներով, անհրաժեշտության դեպքում, լուծել բոլոր հարցերը, որոնք վերաբերում են երրորդ անձանց իրավունքների օգտագործմանը մտավոր գործունեության արդյունքների և իրավաբանական անձանց, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների և ձեռնարկությունների անհատականացման համարժեք միջոցների հետ (ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով. հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների օբյեկտներ, արտոնագրային իրավունքի օբյեկտներ և մտավոր գործունեության այլ պաշտպանված արդյունքներ և անհատականացման միջոցներ) Հաճախորդի նյութերում, որոնք տրամադրվում են Կապալառուին Վիրտուալ ցուցահանդեսում (Վիրտուալ պատկերասրահ) տեղադրելու համար. 5.2.1.7. Կապալառուին տրամադրել բոլոր տեղեկությունները, որոնք անհրաժեշտ են Հաճախորդի նյութերը ձևաչափով, որակով, չափով և քանակով տեղադրելու համար՝ Կապալառուի պահանջներին համապատասխան. 5.2.1.8. որքան հնարավոր է շուտ տեղեկացնել Կապալառուին Հաճախորդի հաշվապահական տեղեկատվության կորստի մասին. 5.2.1.9. չօգտագործել որևէ ծրագիր, որը կարող է վնաս պատճառել և/կամ բացասաբար ազդել Կայքի https://vrexpo.world/ և/կամ Ծրագրային ապահովման աշխատանքի վրա Կապալառուի տրամադրումը, ինչպես նաև չկատարել որևէ այլ գործողություններ, որոնք կարող են նման վնաս պատճառել և/կամ բացասաբար ազդել Կայքի աշխատանքի վրա https://vrexpo .world/ և/կամ Կապալառուի ծրագրակազմը: 5.2.2. Հաճախորդն իրավունք ունի. 5.2.2.1. օգտագործել Վիրտուալ ցուցահանդեսի (Վիրտուալ պատկերասրահի) ստացված հնարավորությունները բացառապես իրենց նպատակային նպատակների համար, Կապալառուի պահանջներին համապատասխան, առանց խախտելու Ռուսաստանի Դաշնության գործող օրենսդրությունը. 5.2.2.2. պահանջել Կապալառուից Սույն Պայմաններին համապատասխան ծառայությունների որակյալ և ժամանակին մատուցում, Կապալառուից ստանալ անհրաժեշտ խորհրդատվություն և տեխնիկական աջակցություն. 5.2.2.3. Սույն Պայմանների պահպանման դեպքում, Կապալառուի նախնական գրավոր համաձայնությամբ, ձեր գովազդային և տեղեկատվական նյութերում օգտագործեք Վիրտուալ ցուցահանդեսի (Վիրտուալ պատկերասրահի) մասին տեղեկատվությունը, ներառյալ Կապալառուի անհատականացման համապատասխան միջոցները, բացառապես տեղեկացնելու նպատակով: սպառողները և կոնտրագենտները Վիրտուալ ցուցահանդեսում (Վիրտուալ պատկերասրահ) հաճախորդի նյութերի տեղադրման մասին:

6. ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ

6.1. Կողմերը պարտավորվում են ապահովել այն տեղեկատվության գաղտնիությունը, որը հայտնի է դարձել Ծառայությունների մատուցման շրջանակներում և (կամ) Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությանը համապատասխան:

7. ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

7.1. Կողմերը պարտավորվում են կատարել 2006 թվականի հուլիսի 27-ի «Անձնական տվյալների մասին» թիվ 152-FZ դաշնային օրենքի պահանջները՝ կապված անձանց անձնական տվյալների հետ, որոնք հասանելի կդառնան Կողմերի համար Ծառայությունների մատուցման և/ կամ Հաճախորդի կողմից Կայքի
https://vrexpo.world/ և/կամ Կապալառուի ծրագրային ապահովման օգտագործման արդյունքում:

8. ՖՈՐՍ ՄԱԺՈՐ

8.1 Կողմերը ազատվում են պատասխանատվությունից սույն Պայմանների մասնակի կամ ամբողջական չկատարման և/կամ խախտման համար, եթե դա հետևանք է եղել ֆորսմաժորային հանգամանքների: Դրանք ներառում են. կամ սույն Պայմանների խախտում: 8.2. Եթե ​​որևէ ֆորսմաժորային հանգամանք վկայակոչող Կողմը 7 (յոթ) օրվա ընթացքում չի հայտնում նման հանգամանքների առաջացման մասին, ապա չի կարող անդրադառնալ դրանց, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հենց այդ հանգամանքն է խանգարել նման հաղորդագրություն ուղարկելուն։ 8.3. Ֆորսմաժորային հանգամանքների առաջացումը պետք է հաստատվի լիազորված պետական ​​մարմնի կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի փաստաթղթով:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

9.1. Սույն Պայմանների չկատարման և/կամ խախտման համար Կողմերը պատասխանատվություն են կրում Ռուսաստանի Դաշնության գործող օրենսդրությանը և սույն Պայմանների դրույթներին համապատասխան: 9.2. Կայքի անգործունակության (անհասանելիության) դեպքում https://vrexpo.world/ Կապալառուն պարտավորվում է կատարել բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները՝ կախված նրանից, վերականգնելու համար Կայքի բնականոն գործունեությունը https://vrexpo.world/ որքան հնարավոր է շուտ: 9.3. Եթե ​​Հաճախորդը խախտում է Կապալառուի ծառայությունների դիմաց վճարելու պարտավորությունները, Կապալառուն իրավունք ունի կասեցնել ծառայությունների մատուցումը, մինչև Հաճախորդը կատարի վճարման պարտավորությունները կամ, իր հայեցողությամբ, դադարեցնի Ծառայությունների մատուցումը: 9.4. Հաճախորդի կողմից սույն Պայմանները, ներառյալ Կապալառուի ծառայությունների դիմաց վճարելու պարտավորությունները, չկատարելու և/կամ խախտելու դեպքում Կապալառուն իրավունք ունի հրաժարվել Հաճախորդին Ծառայությունների մատուցումից և դադարեցնել Ծառայությունների մատուցումը Հաճախորդին, նախապես ծանուցելով Հաճախորդին սույն Պայմանների 12-րդ բաժնի համաձայն: Այս դեպքում Հաճախորդի կողմից որպես Կապալառուի ծառայությունների դիմաց վճարված միջոցները չեն կարող վերադարձվել Հաճախորդին: 9.5. Հաճախորդը լիովին պատասխանատվություն է կրում Վիրտուալ ցուցահանդեսում (Վիրտուալ պատկերասրահ) տեղադրված Հաճախորդի նյութերի համապատասխանության համար Ռուսաստանի Դաշնության գործող օրենսդրության պահանջներին, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության պահանջներին համապատասխան: գովազդի, մրցակցության պաշտպանության և մտավոր սեփականության վերաբերյալ։ 9.6. Հաճախորդը լիովին պատասխանատվություն է կրում երրորդ անձանց իրավունքների խախտման համար իրավաբանական անձանց, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների և ձեռնարկությունների, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների նկատմամբ ինտելեկտուալ գործունեության արդյունքների և համարժեք միջոցների անհատականացման համար, արտոնագրային իրավունքի և այլ պաշտպանված արդյունքների ինտելեկտուալ գործունեության և անհատականացման միջոցների օբյեկտներ, եթե այդպիսի խախտում առաջացել է Հաճախորդի կողմից Կապալառուին Վիրտուալ ցուցահանդեսում (Վիրտուալ պատկերասրահում) տրամադրված Հաճախորդի նյութերը տեղադրելու արդյունքում: Երրորդ կողմերի, այդ թվում՝ հեղինակային իրավունքի սեփականատերերի կողմից Կապալառուին պահանջների, պահանջների և/կամ հայցերի ներկայացման դեպքում Հաճախորդը պարտավորվում է ինքնուրույն լուծել այդ պահանջները, պահանջները և/կամ հայցերը և իր հաշվին փոխհատուցել բոլոր կորուստները: Կապալառուի կողմից առաջացած դրանց հետ կապված:

10. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

10.1. Դիմումը Կապալառուին ուղարկելով` Հաճախորդը հաստատում է իր ծանոթությունը և համաձայնությունը Ինտերնետում տեղադրված ծառայությունների մատուցման պայմաններին https://vrexpo կայքում: .world/ և/կամ Կապալառուի ծրագրաշարում (ծրագրային ապահովման հավելված) և ամրագրված սույն Պայմաններում: 10.2. Հաճախորդն իրավունք չունի անդրադառնալու Ծառայությունների մատուցման պայմանների մասին իր տեղեկատվության բացակայությանը: Հաճախորդը հաստատում է իր համաձայնությունը, որ նա իրավունք չունի անդրադառնալու սույն Պայմանների պատշաճ կատարման (համապատասխանության) անհնարինությանը կամ Կապալառուից Ծառայություններ ստանալու անհնարինությանը կամ հրաժարվելու Կապալառուի ծառայություններից անհամաձայնության հիման վրա: սույն Ծառայության պայմաններով, դրանք գրավոր չձևակերպելու պատճառով, կնքված Կողմերի ստորագրություններով և կնիքով:

11. ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

11.1. Բոլոր վեճերն ու տարաձայնությունները, որոնք կարող են առաջանալ Կողմերի միջև սույն Պայմաններով նախատեսված հարցերի շուրջ և/կամ Ծառայությունների մատուցման հետ կապված, կլուծվեն բանակցությունների և պահանջների միջոցով: Պահանջի քննարկման ժամկետը 30 (երեսուն) օրացուցային օր է` հայցը ստանալու օրվանից: 11.2. Բանակցային գործընթացի ընթացքում չլուծված վեճերը լուծվում են Կապալառուի գտնվելու վայրում գտնվող դատարանում:

12. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՀՐԱԺԱՐՈՒՄԸ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑԵԼՈՒՑ

12.1. Կապալառուն իրավունք ունի միակողմանիորեն, դատարանից դուրս, հրաժարվել Հաճախորդին Ծառայություններ մատուցելուց սույն Պայմանների չկատարման (խախտման) դեպքում:

13. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

13.1. Ծառայությունների տրամադրման գործընթացում Կողմերի միջև շփումը կարող է իրականացվել նամակագրության փոխանակման միջոցով էլեկտրոնային փոստով, ինչպես նաև ակնթարթային հաղորդագրությունների («մեսենջերներ») գործիքների միջոցով, ներառյալ WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger և այլն: Կողմերի կողմից միմյանց ուղարկված բոլոր ծանուցումները, հաղորդագրությունները և փաստաթղթերի սկանավորված պատճեններն ունեն իրավական ուժ և ճանաչվում են Կողմերի կողմից որպես պաշտոնական նամակագրություն Ծառայությունների մատուցման շրջանակներում: 13.2. Սույն Պայմաններով չկարգավորված բոլոր հարցերը որոշվում են Ռուսաստանի Դաշնության գործող օրենսդրությամբ: